wtorek, 24 sierpnia 2021

Narodowy Spis Powszechny.

 Drodzy Nauczyciele,


Uczennice i Uczniowie!Urząd Statystyczny w Poznaniu w ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zaprasza do zapoznania się z filmem „Co powinniśmy wiedzieć o spisie NSP 2021?”, który został opublikowany na kanale YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=tJuXFmQHt7k.
Narodowe Spisy Powszechne Ludności i Mieszkań to badania, które w Polsce przeprowadzane są raz na 10 lat - i obejmują całą populację obywateli i wszystkie mieszkania. To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021, wraz Powszechnym Spisem Rolnym (który odbył się w ubiegłym roku), stanowi najważniejsze badanie statystyczne przeprowadzane przez statystykę publiczną. Zachęcamy do zapoznania się z filmem, który niewątpliwie poszerzy wiedzę o historii, podstawach prawnych, organizacji oraz zakresie, a co najważniejsze celu NSP 2021.

wtorek, 25 maja 2021

Uwaga! Lista dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy w roku szkolnym 2021/22 została wywieszona przy wejściu do szkoły.

środa, 5 maja 2021

Organizacja egzaminu ósmoklasisty.

 Wytyczne  dotyczące organizowania      i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

Sekcja 1. 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu- bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Zdający , nauczyciel inny pracownik szkoły , obserwator , egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osoba w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3

1.3. Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających -konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego ( w rękawiczkach lub dezynfekując  ręce po każdej takiej czynności).

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń  (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając  na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos ( maseczką  jedno- lub wielorazową).

2.2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania  jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego ostępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego , aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c)podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni ( w części praktycznej EPKwZ i EZ)

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą- jeżeli uznają to za właściwe -mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym ( w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedzą lub stojąc ( w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych , układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechowa lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

2.6. W przypadku EM, EPKwZ, EZ oraz EE zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz - jeżeli to konieczne - znajdujących sie w nich sprzętów i urządzeń.


Sekcja 3. 

Środki bezpieczeństwa  związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.


3.1. W przypadku egzaminu z przedmiotów / kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału / urządzenia , z którego można korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/ urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.


Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu


4.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną  przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu dyrektor szkoły może na przykład :

a) przekazać  zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-3 dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu- mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych ( czas wejścia na teren szkoły/ do sali egzaminacyjnej w np. 15-20 minutowych odstępach )

b) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały

c) wpuszczać zdających  na teren szkoły o różnych godzinach , 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty( w przypadku języków obcych)

d) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-20minutowych odstępach czasowych (  np. 1. grupa o godzinie. 9:00, 2. grypa- o godz. 9:20, 3. grupa- o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach,  a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie , np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00 ( z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa , kontaktu ze służbami medycznymi).

e) w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze - podzielić zdających z jednej zmiany ( godziny/ sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany.

f) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury- np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą sie pod szkołą, aby omówić egzamin.

g) Jeżeli w szkole przeprowadzonych jest kilka sesji/ zmian egzaminu jednego dnia- zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły.

4.2. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoja obecność na egzaminie , podpisując sie w wykazie , korzystając z własnego długopisu.


niedziela, 28 marca 2021

Komunikat Dyrektora.

 UWAGA

❗️📌 Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do oddziału przedszkolnego została wywieszona przy wejściu do szkoły.
Lista dzieci PRZYJĘTYCH zostanie podana 16 kwietnia.